حصینی - 13459

نام :

حصینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13459

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مواد اولیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام