اعلام موجودی محمدرضا تاجیک - 13397

قراضه و ضایعات
21 فروردین، 1401 1 سال پیش

صورت بار قراضه (ضایعات) 21 فروردین (کد : 38670)

قراضه و ضایعات آهن موجود است .

×