اعلام موجودی محمدرضا تاجیک - 13397

قراضه (ضایعات)
21 فروردین، 1401 12 ماه پیش

صورت بار قراضه (ضایعات) 21 فروردین (کد : 38670)

قراضه و ضایعات آهن موجود است .

×