چت

محمدرضا تاجیک - 13397

نام :

محمدرضا تاجیک

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13397

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

قراضه و ضایعات آهن موجود است

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،جهرم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

×