بهکار فولاد راستین

علیرضا مهدوی

74%
جزئیات...

اعلام موجودی بهکار فولاد راستین (علیرضا مهدوی) - 13313

میلگرد آجدار
25 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 مهر (کد : 83394)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گالوانیزه و رنگی
25 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 25 مهر (کد : 83393)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق اسید شویی
25 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 25 مهر (کد : 83392)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق روغنی (سرد)
25 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 25 مهر (کد : 83391)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 مهر (کد : 83390)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گالوانیزه و رنگی
24 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 مهر (کد : 83067)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

میلگرد آجدار
24 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 مهر (کد : 83066)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق اسید شویی
24 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 24 مهر (کد : 83065)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق روغنی (سرد)
24 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 24 مهر (کد : 83064)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گرم (سیاه)
24 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 مهر (کد : 83063)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گالوانیزه و رنگی
23 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 23 مهر (کد : 82751)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق اسید شویی
23 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 23 مهر (کد : 82750)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق روغنی (سرد)
23 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 23 مهر (کد : 82749)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گرم (سیاه)
23 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 مهر (کد : 82748)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گالوانیزه و رنگی
22 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 22 مهر (کد : 82494)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق اسید شویی
22 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 22 مهر (کد : 82493)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق روغنی (سرد)
22 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 22 مهر (کد : 82492)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گرم (سیاه)
22 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 مهر (کد : 82491)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گالوانیزه و رنگی
20 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 20 مهر (کد : 82412)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

میلگرد آجدار
20 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 20 مهر (کد : 82411)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق اسید شویی
20 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 20 مهر (کد : 82410)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گرم (سیاه)
20 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 مهر (کد : 82409)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق اسید شویی
19 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 18 مهر (کد : 81951)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گالوانیزه و رنگی
18 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 18 مهر (کد : 81950)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق روغنی (سرد)
18 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 18 مهر (کد : 81949)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گرم (سیاه)
18 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 مهر (کد : 81948)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گالوانیزه و رنگی
17 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 17 مهر (کد : 81646)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق اسید شویی
17 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 17 مهر (کد : 81645)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق روغنی (سرد)
17 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 17 مهر (کد : 81644)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

ورق گرم (سیاه)
17 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 مهر (کد : 81643)

💎 #بهکار_فولاد_راستین 💎 🔹 تهيه و توزيع انواع ورق های سیاه روغنی اسيدشويي آجدار رنگي و گالوانيزه 2*125 sec 2*1000 st22 2*125 st22 2/5*125 st22 5*125 st37 3*1500 st37 ☎️ 02191091459 📱 09124947631 🆔 https://t.me/behkarfouladrastin 🌐 https://foolad24.com/profile/13313_

×