مهدی قلی زاده - 13206

نام :

مهدی قلی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13206

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

×