فرداد فاطر آبان . فروشگاه آهن

صابری

70%
جزئیات...

اعلام موجودی فرداد فاطر آبان . فروشگاه آهن (صابری) - 13154

قوطی ستونی
03 مهر، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 03 مهر (کد : 78765)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

لوله داربستی
03 مهر، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 03 مهر (کد : 78764)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 78763)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
03 مهر، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 مهر (کد : 78762)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

قوطی ستونی
01 مهر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 01 مهر (کد : 78524)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

لوله داربستی
01 مهر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 01 مهر (کد : 78523)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

تیرآهن (IPE)
01 مهر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 01 مهر (کد : 78522)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
01 مهر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 مهر (کد : 78521)

#فرداد_فاطر_آبان ✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی #میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30 #لوله داربستی اصفهان 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 #قوطی_پروفیل تهران 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com 🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

پروفیل
30 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 30 شهریور (کد : 78432)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

لوله داربستی
30 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 30 شهریور (کد : 78431)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
30 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 30 شهریور (کد : 78430)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

قوطی ستونی
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 29 شهریور (کد : 78216)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

لوله داربستی
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 29 شهریور (کد : 78215)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

تیرآهن (IPE)
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 29 شهریور (کد : 78214)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 شهریور (کد : 78213)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

پروفیل
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 26 شهریور (کد : 77541)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

لوله داربستی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 26 شهریور (کد : 77540)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

تیرآهن (IPE)
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 26 شهریور (کد : 77539)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 شهریور (کد : 77538)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

لوله داربستی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 19 شهریور (کد : 76634)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

تیرآهن (IPE)
20 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 19 شهریور (کد : 76633)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 شهریور (کد : 76632)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

پروفیل
18 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 18 شهریور (کد : 76387)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

تیرآهن (IPE)
18 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 18 شهریور (کد : 76386)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
18 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 شهریور (کد : 76385)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

پروفیل
16 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 16 شهریور (کد : 76221)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

لوله داربستی
16 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 16 شهریور (کد : 76220)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

تیرآهن (IPE)
16 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 16 شهریور (کد : 76218)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

میلگرد آجدار
16 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 16 شهریور (کد : 76216)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

پروفیل
14 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 12 شهریور (کد : 75435)

#فرداد_فاطر_آبان✳️تهیه و تامین تمامی مقاطع و محصولات آهن و فولادی#میلگرد - امیر کبیر خزر 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32 #میلگرد - فولاد ظفر بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#میلگرد - فولاد شاهین بناب 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️ سایز 8 الی 32#تیرآهن_ iv#نیمه _ سبک ذوبی 🔵بارگیری از کارخانه 🔵⬅️ سایز 14 الی 20 تیرآهن_ذوب آهن 🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ⬅️سایز 12 الی 30#لوله داربستی اصفهان🔵بارگیری از کارخانه 🔵#قوطی_پروفیل تهران🔵بارگیری از کارخانه 🔵 ☎️ 03133457791 ☎️ 03133457793 🌐 foroshgahahan.com🆔 https://t.me/bazarganifardad ✅ https://www.instagram.com/https:// 🌐 foolad24.com/profile/13154

×