امدادی - 13098

نام :

امدادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13098

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شمش آلومینیوم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

مشخصات:

شمش آلومنیوم

×