نام :

محمدرضا جهانگیر

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13031

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

0056457510

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گندله و کنسانتره .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

گندله و کنسانتره .

فایل های ضمیمه :