موسوی - 13010

نام :

موسوی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13010

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن اسفنجی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

اسفنجی .

×