حميد رضا تاريوردی (فروشگاه مصالح ساختمانی آریا) - 12905

حميد رضا تاريوردی

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

44%
جزئیات...
نام :

حميد رضا تاريوردی

نام تجاری :

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

کد کاربری :

f24-12905

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،ابهر

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

×