ابراهیم خلیل نوریان بناب

آرتین فولاد آذر

36%
جزئیات...

اعلام موجودی ابراهیم خلیل نوریان بناب (آرتین فولاد آذر) - 12851

پروفیل
01 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 01 دی (کد : 34230)

آرتین فولاد آذر بازرگانی مواد اولیه آهن اسفنجی , شمش , گندله را به طور ثابت از کارخانه بصورت مستقیم. بازرگانی و صادرات کلیه مقاطع فولادی ازجمله میلگرد, کلاف، تیراهن، پروفیل ،نبشی ،ناودانی و... 04134217200

مواد معدنی
01 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 01 دی (کد : 34229)

آرتین فولاد آذر بازرگانی مواد اولیه آهن اسفنجی , شمش , گندله را به طور ثابت از کارخانه بصورت مستقیم. بازرگانی و صادرات کلیه مقاطع فولادی ازجمله میلگرد, کلاف، تیراهن، پروفیل ،نبشی ،ناودانی و... 04134217200

نبشی
01 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 01 دی (کد : 34228)

آرتین فولاد آذر بازرگانی مواد اولیه آهن اسفنجی , شمش , گندله را به طور ثابت از کارخانه بصورت مستقیم. بازرگانی و صادرات کلیه مقاطع فولادی ازجمله میلگرد, کلاف، تیراهن، پروفیل ،نبشی ،ناودانی و... 04134217200

میلگرد آجدار
01 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 01 دی (کد : 34227)

آرتین فولاد آذر بازرگانی مواد اولیه آهن اسفنجی , شمش , گندله را به طور ثابت از کارخانه بصورت مستقیم. بازرگانی و صادرات کلیه مقاطع فولادی ازجمله میلگرد, کلاف، تیراهن، پروفیل ،نبشی ،ناودانی و... 04134217200

×