چت

علی خالدی (مطمئن بار) - 12846

نام :

علی خالدی

نام تجاری :

مطمئن بار

کد کاربری :

f24-12846

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03134260299
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

حمل و نقل مطمئن بار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

حمل و نقل مطمئن بار اصفهان

×