نام :

حسین عظیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12801

وب سایت :

-

ایمیل :

zymy0258@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

1110727518

سال آغاز فعالیت :

1370

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی حسین عظیمی

مشاهده بیشتر