شرکت حفاری شمال - 12748

نام شرکت :

شرکت حفاری شمال

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-12748

وب سایت :

-

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت حفاری شمال 02148613204 02148613411 02148610000 02148613411

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شرکت حفاری شمال

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

شرکت حفاری شمال

×