نام :

محسن مفیدیان

نام تجاری :

ایران

کد کاربری :

f24-12711

وب سایت :

-

ایمیل :

iran0937881@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

2122917180

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گلستان ،گرگان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مس و برنج

فایل های ضمیمه :