چت

عباس جناتیان (ناودیس بلوک) - 12680

نام :

عباس جناتیان

نام تجاری :

ناودیس بلوک

کد کاربری :

f24-12680

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گندله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،سارئ

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

مشخصات:

گندله

×