نام :

عباس جناتیان

نام تجاری :

ناودیس بلوک

کد کاربری :

f24-12680

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گندله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،سارئ

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

گندله

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی عباس جناتیان

مشاهده بیشتر