نام :

امیری

نام تجاری :

آراد تکتا

کد کاربری :

f24-12653

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آراد تکتا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فروش سنگ ساختمانی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید