نام :

فائزه دایی پور

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12629

وب سایت :

https://foolad24.com/profile/12629

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فلزات آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :