چت

اعلام موجودی محمدرضا حسنی (میهن نور) - 12519

سیم و سایر مفتول ها
27 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار سیم و سایر مفتول ها 27 مهر (کد : 29803)

عرضه محصولات ميهن نور به سرتاسر كشور.از درب كارخانه و انبار مفتول آرماتوربندي(١/٥-٢/٥)سيم رابيتس(١/٢٠-١/٥-١)مرغي(٤-٦-٩كيلويي) فرنگي معمولي(١/٢٠-١/٥٠-١/٨٠)فرنگيضخيم(٨*٦-١٠*٨)گابيون-مفتول گالوانيزه(١/٩٠-٢-٢/١٠-٢/٢٠-٢/٤٠-٢/٧٠-٢/٨٠-٣)سيم خاردار حلقوي-فنس و پايه

انواع توری
26 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار انواع توری 26 مهر (کد : 29642)

عرضه محصولات ميهن نور به سرتاسر كشور.از درب كارخانه و انبار مفتول آرماتوربندي(١/٥-٢/٥)سيم رابيتس(١/٢٠-١/٥-١)مرغي(٤-٦-٩كيلويي) فرنگي معمولي(١/٢٠-١/٥٠-١/٨٠)فرنگيضخيم(٨*٦-١٠*٨)گابيون-مفتول گالوانيزه(١/٩٠-٢-٢/١٠-٢/٢٠-٢/٤٠-٢/٧٠-٢/٨٠-٣)سيم خاردار حلقوي-فنس و پايه

×