نام :

صفری

نام تجاری :

تیر آهن آبان

کد کاربری :

f24-12470

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تیر آهن آبان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تیر نرمال

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید صفری

مشاهده بیشتر