نام :

میثم جودکی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1244

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02156544621
کد ملی :

0084758503

سال آغاز فعالیت :

1393

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :