قاسمی (پیمانکاری) - 12385

قاسمی

پیمانکاری

44%
جزئیات...
نام :

قاسمی

نام تجاری :

پیمانکاری

کد کاربری :

f24-12385

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکاری و تامین

×