نام :

قاسمی

نام تجاری :

پیمانکاری

کد کاربری :

f24-12385

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پیمانکاری و تامین

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید