نام :

احمدی

نام تجاری :

امیران

کد کاربری :

f24-12331

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02833222666
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ابزارزنی صنایع فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ابزارزنی صنایع فلزی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید