احمدی (امیران) - 12331

نام :

احمدی

نام تجاری :

امیران

کد کاربری :

f24-12331

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02833222666
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ابزارزنی صنایع فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ابزارزنی صنایع فلزی

×