نام :

فاطمه محمودی

نام تجاری :

تامین آهن پارس

کد کاربری :

f24-12328

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1395

توضیحات :

تامین آهن پارس 49727000

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :