چت

رستمی (شرکت صبا) - 12280

نام :

رستمی

نام تجاری :

شرکت صبا

کد کاربری :

f24-12280

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02165361230
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید شلنگ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،شهريار

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

تولید شلنگ های دستشویی

×