چت

غضنفری (پیمانکار) - 12264

نام :

غضنفری

نام تجاری :

پیمانکار

کد کاربری :

f24-12264

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت و ساز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

خریدار ورق

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×