چت

ميلاد سليمانى (سليمانى) - 12184

نام :

ميلاد سليمانى

نام تجاری :

سليمانى

کد کاربری :

f24-12184

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مصنو عات فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

خط تولید دسته طی و دسته جارو

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید دسته فلزی طی و دسته جارو

×