نام :

اکرادلو

نام تجاری :

فردین برش ونگان

کد کاربری :

f24-12165

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انواع و رق . برشکاری ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،زنجان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :