چت

حدید گستر فولاد نظری

فرزاد نظری

44%
جزئیات...

اعلام موجودی حدید گستر فولاد نظری (فرزاد نظری) - 12107

ورق گرم (سیاه)
07 مهر، 1400 3 سال پیش

ورق سیاه 30 شهریور (کد : 28083)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
24 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 شهریور (کد : 27891)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
18 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 شهریور (کد : 27765)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
18 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 شهریور (کد : 27602)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
24 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 شهریور (کد : 27483)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
23 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 شهریور (کد : 27351)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
22 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 شهریور (کد : 27228)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
21 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 شهریور (کد : 27096)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 26956)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 شهریور (کد : 26764)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
14 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 شهریور (کد : 26499)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
09 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 شهریور (کد : 26055)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 شهریور (کد : 25669)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
03 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 شهریور (کد : 25261)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
01 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 شهریور (کد : 25070)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

ورق گرم (سیاه)
31 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 31 مرداد (کد : 24913)

"""شرکت حدید گستر فولاد نظری #ورق_سیاه ♦️ پخش انواع ورق های مبارکه , گیلان ,نورد اهواز , اکسین اهواز ، کاویان اهواز ♦️ انواع لوله و پروفیل جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید 021-22729550 021-22729551 021-22729552"""

×