زارع (ماشین سازی ابتکار صنعت یزد) - 12092

زارع

ماشین سازی ابتکار صنعت یزد

50%
جزئیات...
نام :

زارع

نام تجاری :

ماشین سازی ابتکار صنعت یزد

کد کاربری :

f24-12092

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ماشین سازی ابتکار صنعت یزد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

ماشین سازی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

مشخصات:

ماشین سازی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

ماشین سازی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ماشین سازی ابتکار صنعت

×