محمد شیریان - 12074

نام :

محمد شیریان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12074

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین فرو آلیاژها

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

فرو آلیاژها