امین ولیزادگان

شرکت توسعه فردا

44%
نام :

امین ولیزادگان

نام تجاری :

شرکت توسعه فردا

کد کاربری :

f24-12036

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188215904
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کارگزاری بورس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

کارگزاری بورس.

فایل های ضمیمه :