کیارش رازقیان

بازرگانی کیان شرق ایران

44%
نام :

کیارش رازقیان

نام تجاری :

بازرگانی کیان شرق ایران

کد کاربری :

f24-11967

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05138442820 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی ورق گرم و سرد و میلگرد و پروفیل لوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :