تورج داوودی مهر (حمل و نقل فولاد بار ایرانیان) - 11874

تورج داوودی مهر

حمل و نقل فولاد بار ایرانیان

44%
جزئیات...
نام :

تورج داوودی مهر

نام تجاری :

حمل و نقل فولاد بار ایرانیان

کد کاربری :

f24-11874

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

حمل و نقل فولاد ایرانیان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

حمل و نقل فولاد بار ایرانیان

×