نام شرکت :

آهن نهال

نام مدیر عامل :

رمضانی

کد کاربری :

f24-11873

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188199940
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین ورق 02188199940 الی 52

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آهن نهال

مشاهده بیشتر