چت

بازرگانی فولاد الماس اکبری

حسن اکبری

56%
جزئیات...

اعلام موجودی بازرگانی فولاد الماس اکبری (حسن اکبری) - 11785

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 آذر (کد : 33315)

بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . تماس :03152211967

ورق گالوانیزه
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 آذر (کد : 33314)

بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . تماس :03152211967

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 33313)

بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . تماس :03152211967

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1400 3 سال پیش

ورق گرم 30 شهریور (کد : 28004)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گالوانیزه
10 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 شهریور (کد : 27826)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق روغنی (سرد)
10 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 28 شهریور (کد : 27692)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 شهریور (کد : 27543)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گالوانیزه
24 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 24 شهریور (کد : 27394)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق روغنی (سرد)
23 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 23 شهریور (کد : 27285)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گالوانیزه
22 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 شهریور (کد : 27171)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گرم (سیاه)
21 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 شهریور (کد : 27044)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گالوانیزه
20 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 شهریور (کد : 26910)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گالوانیزه
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 17 شهریور (کد : 26711)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گرم (سیاه)
16 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 شهریور (کد : 26659)

"بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967"

ورق گالوانیزه
14 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 14 شهریور (کد : 26515)

بازرگانی فولاد الماس خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967

ورق گرم (سیاه)
14 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 شهریور (کد : 26514)

بازرگانی فولاد الماس خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . قیمت تماس :03152211967

×