نام :

امید اقاجانی

نام تجاری :

اقاجانی

کد کاربری :

f24-11766

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ورق گالوانیزه کاشان و ورق روغنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شاداباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

گالوانیزه کاشان

فایل های ضمیمه :