نوین نورد نقش جهان

شاهزیدی

65%
جزئیات...

اعلام موجودی نوین نورد نقش جهان (شاهزیدی) - 11674

ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 16 مهر (کد : 81592)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/07/16 -------------------------------------------- 1250*50 تاراز کارخانه 1000*60 تاراز انبار اصفهان/کارخانه 1250*1 تاراز انبار اصفهان/کارخانه 1250*1.5 تاراز انبار اصفهان --------------------------------------------- 1250*60 کاشان انبار اصفهان --------------------------------------------- 09133337968 09133337969 09133337970 09133603654 031-33090000 تلگرام (http://t.me/novinnavard) اینستاگرام (http://instagram.com/novin.navard) وب سایت (https://www.ntradeiran.com/)

ورق گالوانیزه و رنگی
09 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 09 مهر (کد : 80366)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/07/09 -------------------------------------------- 1250*40 تاراز انبار اصفهان 1250*50 تاراز کارخانه 1000*60 تاراز انبار اصفهان/کارخانه 1250*1 تاراز انبار اصفهان/کارخانه 1250*1.5 تاراز انبار اصفهان 1250*2 تاراز انبار اصفهان --------------------------------------------- 1000*60 کاشان انبار اصفهان 1250*60 کاشان انبار اصفهان --------------------------------------------- 09133337968 09133337969 09133337970 09133603654 031-33090000 تلگرام (http://t.me/novinnavard) اینستاگرام (http://instagram.com/novin.navard) وب سایت (https://www.ntradeiran.com/)

ورق گالوانیزه و رنگی
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 08 مهر (کد : 80123)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/07/08 1000*60 کاشان انبار اصفهان 1250*60 کاشان انبار اصفهان 09133337968 09133337969 09133337970 09133603654 031-33090000 تلگرام (http://t.me/novinnavard) اینستاگرام (http://instagram.com/novin.navard) وب سایت (https://www.ntradeiran.com/)

ورق گالوانیزه و رنگی
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 08 مهر (کد : 80121)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/07/08 1250*40 تاراز انبار اصفهان 1000*60 تاراز انبار اصفهان 1250*60 تاراز انبار اصفهان 1250*1 تاراز انبار اصفهان 1000*1.5 تاراز انبار اصفهان 1250*1.5 تاراز انبار اصفهان 1250*2 تاراز انبار اصفهان 09133337968 09133337969 09133337970 09133603654 031-33090000 تلگرام (http://t.me/novinnavard) اینستاگرام (http://instagram.com/novin.navard) وب سایت (https://www.ntradeiran.com/)

ورق گالوانیزه و رنگی
16 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 16 مرداد (کد : 70699)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/16 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
14 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 14 مرداد (کد : 70263)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/14 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 10 مرداد (کد : 69808)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/10 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
09 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 09 مرداد (کد : 69570)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/09 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
08 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 08 مرداد (کد : 69326)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/08 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
07 مرداد، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 07 مرداد (کد : 69005)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/07 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
04 مرداد، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 04 مرداد (کد : 68813)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/04 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
04 مرداد، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 04 مرداد (کد : 68810)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/04 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
03 مرداد، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 03 مرداد (کد : 68583)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/05/03 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
28 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 28 تیر (کد : 67480)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/28 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
27 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 27 تیر (کد : 67244)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/27 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
26 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 26 تیر (کد : 67005)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/26 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
25 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 25 تیر (کد : 66819)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/25 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
25 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 25 تیر (کد : 66818)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/25 1250*70تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66541)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66540)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66535)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66514)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66505)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66504)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66503)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66502)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66501)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66500)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66499)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان• 📅 1402/04/24 1000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه 📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

ورق گالوانیزه و رنگی
24 تیر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 تیر (کد : 66498)

•موجودی شرکت نوین نورد نقش جهان•📅 1402/04/241000*80 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*90 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.2 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*1.5 تاراز محل بارگیری کارخانه 1000*1.8 تاراز محل بارگیری کارخانه 1250*2.0 تاراز محل بارگیری کارخانه📞 : 031-33090000 📞 : 0913-3337968 📞 : 0913-3337969 📞 : 0913-3337970 https://t.me/novinnavard

×