نام :

مصطفی روستایی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-1155

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 56546531 ، 56546532 ، 56546533
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

.

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران تهران بازار آهن شاد آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 56546531+56546532+56546533

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید