نام شرکت :

پیام آزمون (متالیز)

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11540

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی متالیز فروش ورق آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بازار شاداباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید پیام آزمون (متالیز)

مشاهده بیشتر