نام :

مهدی هندی

نام تجاری :

ثامن

کد کاربری :

f24-11392

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید مهدی هندی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید