آهن آلات داوری (آیت روستایی) - 1139

آهن آلات داوری

آیت روستایی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات داوری

نام مدیر عامل :

آیت روستایی

کد کاربری :

f24-1139

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155508155
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

فروش ورق

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)