چت

توسعه فولاد توسن سپاهان (بازرگانی توسن)

عماد رجایی

69%
جزئیات...

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,200

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,800

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,800

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,800

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,000,000

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,100,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,750,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,750,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 7,050,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 8,500,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,500,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 11,100,000

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 13,800,000

ورق سیاه 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,400

ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,400

ورق سیاه 6 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,600

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

ورق سیاه 10 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

ورق سیاه 15 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,100

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,000,000

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,100,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,750,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,750,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 7,050,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 8,500,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,500,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 11,100,000

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 13,800,000

میلگرد 12 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

میلگرد 14 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,800

میلگرد 16 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,800

میلگرد 18 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,800

میلگرد 20 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,800

میلگرد 22 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,800

میلگرد 25 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,800

میلگرد 28 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,500

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,600

میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,795

میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,495

میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,495

میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,495

میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,495

میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,495

میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,545

میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,545

میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,695

میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,395

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 8 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

تیرآهن 14 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

تیرآهن 16 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,500,000

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب کرمانشاه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,150,000

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,800

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,500

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 8 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 10 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 12 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 14 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 16 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,250

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,950

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 32 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 14 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0
×