نام :

مرتضی آرمین

نام تجاری :

آهن آلات آرمین

کد کاربری :

f24-11283

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،دزفول

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :