اعلام موجودی آریا صنعت کرن (علیرضایی)

پروفیل 04 آبان، 1400

صورت بار قوطی و پروفیل

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

پروفیل z(پرلین) 18 آبان، 1400

صورت بار پروفیل زد

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

ورق گالوانیزه و رنگی 18 آبان، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

پروفیل 13 شهریور، 1400

صورت بار قوطی و پروفیل

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

ورق گالوانیزه و رنگی 13 شهریور، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

استیل 18 آبان، 1400

صورت بار استیل

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

پروفیل z(پرلین) 09 شهریور، 1400

صورت بار پروفیل زد

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

ورق روغنی (سرد) 04 آبان، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

ورق گالوانیزه و رنگی 06 شهریور، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

ورق گالوانیزه و رنگی 03 شهریور، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

ورق گالوانیزه و رنگی 02 شهریور، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

ورق روغنی (سرد) 02 شهریور، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

0.6*1000 ST14

ورق گالوانیزه و رنگی 01 شهریور، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل "

ورق گرم (سیاه) 31 مرداد، 1400

صورت بار ورق گرم (سیاه)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949

ورق روغنی (سرد) 24 مرداد، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

0.6*1000 ST12 2.5*1250 ST12 موجودی ورق روغنی

ورق گالوانیزه و رنگی 20 مرداد، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه

ورق روغنی (سرد) 27 تیر، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

0.6*1000*ST12 0.5*1000* چینی 0.6*1000*چینی