نام :

اکبر میرزایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11032

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید و ساخت کوره القایی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید و ساخت کوره القایی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید