چت

فولاد صنعت شاد آور

وحید هاشمی

84%
جزئیات...

ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,000

ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,000

ورق سیاه 6 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,000

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,000

ورق سیاه 10 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,200

ورق سیاه 4 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 25 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 30 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 30 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 35 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 35 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 40 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 40 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,000

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,500

ورق سیاه 12 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,000

ورق سیاه 15 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,000

ورق سیاه 20 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,000

ورق سیاه 25 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,000

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,000

ورق سیاه 35 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,000

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,000

ورق سیاه 45 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,000

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,200

ورق سیاه 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,800

ورق سیاه 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,500

ورق سیاه 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,300

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,300

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,145

ورق ضخامت 2.5 میل آجدار عرض 1000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

ورق ضخامت 5 میل آجدار عرض 1250

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,500

ورق سیاه 8 عرض 120 فابریک قطعات

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,000

ورق سیاه 10عرض 120 فابریک قطعات

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

ورق سیاه 15عرض 120 فابریک قطعات

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

ورق سیاه 2.5 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,000

ورق سیاه 3 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,000

ورق سیاه 4 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 335,000

ورق سیاه 10 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

ورق سیاه 2 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,600
×