چت

سامیار مهر آکام

رحیم‌آبادی

85%
جزئیات...

اعلام موجودی سامیار مهر آکام (رحیم‌آبادی) - 10876

فلزات آلیاژی
13 اسفند، 1402 59 دقیقه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 13 اسفند (کد : 107012)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
13 اسفند، 1402 59 دقیقه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 13 اسفند (کد : 107011)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
12 اسفند، 1402 1 روز پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 12 اسفند (کد : 106818)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
12 اسفند، 1402 1 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 اسفند (کد : 106817)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
10 اسفند، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 اسفند (کد : 106656)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
09 اسفند، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 09 اسفند (کد : 106543)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
09 اسفند، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 اسفند (کد : 106542)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 08 اسفند (کد : 106309)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 اسفند (کد : 106308)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
07 اسفند، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 07 اسفند (کد : 106076)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
07 اسفند، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 07 اسفند (کد : 106075)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
05 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 05 اسفند (کد : 105914)

#سامیار_مهر_آکام 🔱عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه)🔱 ❇️اکسین/مبارکه/کاویان/خرم آباد ❇️قطعات/هاردوکس/گیلان #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️021-77555502 🆔@samyar_mehr 🌐https://samyarmehr.com/ 📋https://foolad24.com/profile/10876 #اکسین #مبارکه #کاویان #خرم-اباد #قطعات #هاردوکس #گیلان #روق-فولادی #فولاد24

ورق گرم (سیاه)
05 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 05 اسفند (کد : 105913)

#سامیار_مهر_آکام 🔱عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه)🔱 ❇️اکسین/مبارکه/کاویان/خرم آباد ❇️قطعات/هاردوکس/گیلان #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️021-77555502 🆔@samyar_mehr 🌐https://samyarmehr.com/ 📋https://foolad24.com/profile/10876 #اکسین #مبارکه #کاویان #خرم-اباد #قطعات #هاردوکس #گیلان #روق-فولادی #فولاد24

فلزات آلیاژی
03 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 03 اسفند (کد : 105752)

#سامیار_مهر_آکام 🔱عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه)🔱 ❇️اکسین/مبارکه/کاویان/خرم آباد ❇️قطعات/هاردوکس/گیلان #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️021-77555502 🆔@samyar_mehr 🌐https://samyarmehr.com/ 📋https://foolad24.com/profile/10876 #اکسین #مبارکه #کاویان #خرم-اباد #قطعات #هاردوکس #گیلان #روق-فولادی #فولاد24

ورق گرم (سیاه)
03 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 اسفند (کد : 105751)

#سامیار_مهر_آکام 🔱عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه)🔱 ❇️اکسین/مبارکه/کاویان/خرم آباد ❇️قطعات/هاردوکس/گیلان #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️021-77555502 🆔@samyar_mehr 🌐https://samyarmehr.com/ 📋https://foolad24.com/profile/10876 #اکسین #مبارکه #کاویان #خرم-اباد #قطعات #هاردوکس #گیلان #روق-فولادی #فولاد24

فلزات آلیاژی
02 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 02 اسفند (کد : 105640)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 02 اسفند (کد : 105639)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
01 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 01 اسفند (کد : 105466)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 اسفند (کد : 105465)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
30 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 30 بهمن (کد : 105288)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
30 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 بهمن (کد : 105287)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 29 بهمن (کد : 105142)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 بهمن (کد : 105141)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 28 بهمن (کد : 105028)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 28 بهمن (کد : 105027)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
26 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 26 بهمن (کد : 104811)

#سامیار_مهر_آکام 🔱عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه)🔱 ❇️اکسین/مبارکه/کاویان/خرم آباد ❇️قطعات/هاردوکس/گیلان #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️021-77555502 🆔@samyar_mehr 🌐https://samyarmehr.com/ 📋https://foolad24.com/profile/10876 #اکسین #مبارکه #کاویان #خرم-اباد #قطعات #هاردوکس #گیلان #روق-فولادی #فولاد24

ورق گرم (سیاه)
26 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 26 بهمن (کد : 104810)

#سامیار_مهر_آکام 🔱عرضه کننده تخصصی ورق فولادی(سیاه)🔱 ❇️اکسین/مبارکه/کاویان/خرم آباد ❇️قطعات/هاردوکس/گیلان #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️021-77555502 🆔@samyar_mehr 🌐https://samyarmehr.com/ 📋https://foolad24.com/profile/10876 #اکسین #مبارکه #کاویان #خرم-اباد #قطعات #هاردوکس #گیلان #روق-فولادی #فولاد24

فلزات آلیاژی
25 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 25 بهمن (کد : 104704)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 بهمن (کد : 104703)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr ☑️https://www.instagram.com/samyarmehrakam?igsh=cTU4emtmcmJkZXpu https://foolad24.com/profile/10876

فلزات آلیاژی
24 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 24 بهمن (کد : 104569)

#سامیار_مهر_آکام 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) 🔸8 تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) 🔸50 تا 100میل(۲*طول) 🟪لیست ورق‌هایST52موجود در اهواز(اکسین) لیست ورق‌هایA283 _ST37موجود در اهواز(اکسین) ◻️8تا 45میل(۲*۶)(۲*۱۲) ◻️50تا 100میل(۲*طول) #جهت_مشاهده_پروفایل_سامیار_مهر_آکام👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/10876 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_سامیار_مهر_آکام👇🏻 https://foolad24.com/profile/10876/inventory 📱0912 185 7358 ☎️02177555502 🆔@samyar_mehr https://foolad24.com/profile/10876

×