نام :

مهدی گرگانی فیروزجاه

نام تجاری :

گرگان

کد کاربری :

f24-10788

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خرپا فلزی

فایل های ضمیمه :