فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

80%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد صنعت غدیر (اصغر حیدری) - 10674

ورق گرم (سیاه)
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 آبان (کد : 31112)

کویل گرم4*1250کیفیت درجه 2اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 آبان (کد : 31109)

کویل گرم2.6*1455کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 آبان (کد : 31102)

کویل گرم3.3*1315کیفیت st33تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 آبان (کد : 31062)

کویل گرم2.8*1025کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 آبان (کد : 31061)

کویل گرم6*1493کیفیت درجه 2اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 30967)

کویل گرم5*1223کیفیت درجه 2اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 30965)

کویل گرم4*1250کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 30964)

کویل گرم5*1250کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
15 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 آبان (کد : 30941)

کویل گرم2.5*1225کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
12 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 آبان (کد : 30810)

کویل گرم2.5*1250کیفیت درجه 2اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
09 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 آبان (کد : 30498)

کویل گرم5*1550کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
09 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 آبان (کد : 30497)

کویل گرم5*800کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
09 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 آبان (کد : 30496)

کویل گرم3.1*1145کیفیت st33تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 آبان (کد : 30459)

کویل گرم5*1230کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 آبان (کد : 30457)

کویل گرم6*850کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 آبان (کد : 30293)

کویل گرم6*1500کیفیت st52اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 آبان (کد : 30292)

کویل گرم4*1050کیفیت st44اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
04 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 آبان (کد : 30171)

کویل گرم5*1550کیفیت dd11اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
03 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 آبان (کد : 29994)

موجوی ورق گرم

ورق گرم (سیاه)
28 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 مهر (کد : 29888)

کویل گرم5*1250کیفیت درجه 2اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
28 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 مهر (کد : 29879)

کویل گرم2.3*1020کیفیت st22اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
27 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 مهر (کد : 29787)

کویل گرم6*1450کیفیت DD11اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 مهر (کد : 29636)

کویل گرم4*1300کیفیت dd11اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 مهر (کد : 29613)

موجودی ورق گرم

ورق قلع اندود (تین پلیت)
25 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) 25 مهر (کد : 29540)

کویل قلع اندود 0.24*744*748درجه 2 تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 مهر (کد : 29535)

کویل گرم3.5*1250کیفیت درجه 2 اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 مهر (کد : 29534)

کویل گرم4*1250کیفیت درجه 2 اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 مهر (کد : 29533)

کویل گرم5*1250کیفیت درجه 2 اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 مهر (کد : 29507)

کویل گرم2.6*1275کیفیت st33تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 مهر (کد : 29468)

کویل گرم2.15*1227کیفیت درجه 2 اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

×